Lista invazivnih vrsta na području Vojvodine predstavlja rezultat rada nastavnika i saradnika zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Negujući višedecenijsku tradiciju istraživanja flore i faune na području Vojvodine autori su u Listu ugradili svoje lično iskustvo, iskustvo svojih prethodnika, kao i veliki broj podataka koje su o stranim vrstama beležili istraživači još od XVIII veka. Nesumnjivo da je glavni motiv rada na ovakvoj studiji očuvanje prirodnog potencijala Vojvodine, koji je naglašenim destruktivnim viševekovnim aktivnostima ozbiljno narušen. Samom činjenicom da su narušene jedinstvene ekosistemske celine, a da je Vojvodina područje razvijenog transporta, trgovine, saobraćaja, otvoren je veliki prostor za ulazak adventivnih vrsta koje vrlo brzo autohtonim zauzimaju životni prostor. Autori ove studije se na ovaj način uključuju u globalni sistem borbe protiv širenja invazivnih vrsta i očuvanja autohtonosti staništa na području Vojvodine. Rad istraživača sa Departmana za biologiju i ekologiju na problematici invazivnih vrsta je prepoznat od strane Evropske Agencije za zaštitu životne sredine (EEA – European Environmental Agency), sektora za biodiverzitet, radne grupe za invazivne organizme koji su ih uvrstili u listu svojih partnera na zajedničkim aktivnostima.

Projekat Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine finansiran je sredstvima Republičkog Fonda za zaštitu životne sredine u koordinaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životnu sredinu i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Rukovodilac projekta je prof. dr Pal Boža, istraživač flore na području Vojvodine u kontinuitetu od gotovo četrdeset godina i rukovodilac prvog naučnog projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2005 – 2010) koji se direktno odnosio na kvalitativne promene u sastavu flore izazvane invazivnim vrstama. Realizacija projektnih zadataka organizovana je u šest radnih grupa. Koordinator svih aktivnosti predviđenih planom realizacije projekta je doc. dr Goran Anačkov.

Radne grupe projekta:

I Invazivne niže biljke i gljive
doc. dr Maja Karaman - koordinator grupe, prof. dr Zorica Svirčev

II Invazivne više biljke
prof. dr Pal Boža, doc. dr Goran Anačkov, doc. dr Dragana Vukov - koordinatori grupe, prof. dr Ružica Igić, doc. dr Snežana Radulović, dr Dubravka Milić, Milica Rat dipl. biol – master, Dušanka Laketić dipl. biol. – master, Marko Rućando dipl. biol. – master, Boris Radak, dipl. biol., Mirjana Krstivojević dipl. biol.

III Invazivne vrste beskičmenjaka
prof. dr Ivo Karaman, doc. dr Snežana Radenković – koordinatori grupe, prof. dr Smiljka Šimić, prof. dr Ante Vujić, doc. dr Branko Miljanović, mr Zorana Banovački, Mladen Horvatović dipl. biol. – master

IV Invazivne vrste kičmenjaka
doc. dr Olivera Bjelić-Čabrilo – koordinator grupe, prof. dr Ester Popović, doc. dr Desanka Kostić, doc. dr Branko Miljanović

V Grupa za obradu i staništa
doc. dr Goran Anačkov – kooridnator grupe, prof. dr Mirjana Vučković, prof. dr Pal Boža, prof. dr Ružica Igić, doc. dr Snežana Radulović, doc. dr Dragana Vukov

VI Grupa za izradu baze podataka i internet prezentaciju
doc dr Snežana Radulović – koordinator grupe, doc. dr Laslo Barši, Milica Rat dipl. biol – master, Dušanka Laketić dipl. biol. – master, Jelena Ačanski dipl. biol. – master, Marko Bošković sistem analitičar.

Autor baze podataka koja predstavlja operativnu osnovu Liste i internet preztentacije je Marko Bošković, sistem analitičar na Departmanu za biologiju i ekologiju u Novom Sadu.

Karte rasprostranjenja invazivnih taksona na području Vojvodine uradio je Slobodan Bojčić, professor biologije-geografije u programskom paketu Quantum GIS Copiapo (1.6.0), a kao osnovna, korištena je mapa opština i administrativnih regiona na području AP Vojvodine Centra za strateško-ekonomska istraživanja Vlade AP Vojvodine (link)

Studenti saradnici na projektu: Bojana Bokić, Milivoje Krvavac, Jelena Lujić, Novaković Milana, Radanović Milica, Šandor Šipoš.


Harmonia axyridis (Pallas, 1773)


Helianthus decapetalus L. 1753


Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1842)